สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ..
 
โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความเ..
 
จัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศ E-Village Profile ให้แต่บุคลากร
 
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา บุคล..
ภาพกิจกรรมทั้งหมด :  4  รายการ หน้า 1/1
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์