โครงการสัมมนาการเพิ่มมูลค่ายางพาราในเขตภาคเหนือตอนล่างฯ แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 10 เมษายน 2557 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 1260 คน
เนื้อหาข่าว :

          สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดสัมมนาโครงการการเพิ่มมูลค่ายางพาราในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงกลางน้ำ เรื่อง แนวทางการลดต้นทุนการผลิตยางพาราและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรผู้ปลูกยางพารา อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์