ประกาศ : รายชื่อตำบลที่ได้รับคัดเลือกดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 561 คน
เนื้อหาข่าว :
ประกาศ กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องรายชื่อตำบลที่ได้รับคัดเลือกดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี

 
 
 

 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์