สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมองค์ความรู้ การป้องกัน และการดูแลรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม” แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 802 คน
เนื้อหาข่าว :
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมองค์ความรู้ การป้องกัน และการดูแลรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม”   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เลิศสินไทย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการอยู่อย่างไรให้พ้นภัยข้อเสื่อม และการดูแลรักษาเบื้องต้น ณ บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก


 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์