30 หลักสูตรพัฒนาครู ปี 2561 (รอบที่ 2)  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2562 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 679 คน
อ่านต่อ  
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
วันที่ประกาศข่าว 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 605 คน
อ่านต่อ  
 
ประกาศ : รายชื่อตำบลที่ได้รับคัดเลือกดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี  
วันที่ประกาศข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 491 คน
อ่านต่อ  
 
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็น Supervisor” และ ”การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ”  
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 903 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมองค์ความรู้ การป้องกัน และการดูแลรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม”  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 720 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหาร”  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 387 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหาร”  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 355 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (ผัก – ผลไม้)”  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 327 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่ไข่อย่างถูกวิธี”  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 296 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่งเสริมการผลิตน้ำปลาจากทรัพยากรท้องถิ่น”  
วันที่ประกาศข่าว 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 276 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและสำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ  
วันที่ประกาศข่าว 18 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 340 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน”  
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 258 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่งเสริมการแปรรูปอาหารเป็ดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเพื่อจำหน่ายอย่างถูกวิธี”  
วันที่ประกาศข่าว 07 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 258 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน”  
วันที่ประกาศข่าว 07 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 284 คน
อ่านต่อ  
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีด”  
วันที่ประกาศข่าว 05 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 258 คน
อ่านต่อ  
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 70 ข่าว หน้า 1/5
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment
กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605 [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์