User :
Pass :
 
  •   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  •  ข่าวงานระบบฐานข้อมูลชุมชน 
  •  ทุนงบประมาณชุมชน 
  •  ข่าวงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์สมุดทำมือเพื่อส่งเสริมอาชีพ”
ข่าววันที่ 21 มกราคม 2560 โดย Webmaster อ่านแล้ว 16 คน
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ
ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดย Webmaster อ่านแล้ว 15 คน
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรท้องถิ่นเป็นอาหารและเครื่องดื่ม”
ข่าววันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดย งานธุรการ อ่านแล้ว 24 คน
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลการดำเนินงาน และผลงานการบริการวิชาการฯ ในงาน “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”
ข่าววันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดย Webmaster อ่านแล้ว 75 คน
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้ดำเนินโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข่าววันที่ 01 เมษายน 2559 โดย Webmaster อ่านแล้ว 109 คน
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 28 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 0 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
โครงการสัมมนาการเพิ่มมูลค่ายางพาราในเขตภาคเหนือตอนล่างฯ
ข่าววันที่ 10 เมษายน 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 386 คน
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 1 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1
ข่าววันที่ 03 เมษายน 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 403 คน
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 1 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมของชุมชน ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” อ่านต่อ
ข่าววันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดย Webmaster อ่านแล้ว 375 คน
 
โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนโดยเศรษฐกิจแนววิถี อ่านต่อ
ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 601 คน
 
จัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศ E-Village Profile ให้แต่บุคลากร อ่านต่อ
ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 369 คน
 
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา บุคลากร สำนักบริหารโครงการและเจ้านห้าที่ระดับปฎิบัติการประจำโครงการ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 27 ตุลาคม 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 451 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment-NICE
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605  [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์