User :
Pass :
 
  •   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  •  ข่าวงานระบบฐานข้อมูลชุมชน 
  •  ทุนงบประมาณชุมชน 
  •  ข่าวงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลการดำเนินงาน และผลงานการบริการวิชาการฯ ในงาน “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”
ข่าววันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดย Webmaster อ่านแล้ว 60 คน
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ได้ดำเนินโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข่าววันที่ 01 เมษายน 2559 โดย Webmaster อ่านแล้ว 91 คน
 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานเสวนาและการแสดงนิทรรศการผลงานบริการวิชาการ “ความจริงยิ่งกว่าฝัน หลังวัน 25 ปี ม.นเรศวร”
ข่าววันที่ 18 มีนาคม 2559 โดย งานวิชาการและองค์ความรู้ อ่านแล้ว 78 คน
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าววันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 โดย Webmaster อ่านแล้ว 243 คน
 
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดกิจกรรมการจัดตั้งเครือข่าย โครงการจัดตั้งเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ข่าววันที่ 22 กรกฏาคม 2558 โดย Webmaster อ่านแล้ว 202 คน
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 25 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 0 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
โครงการสัมมนาการเพิ่มมูลค่ายางพาราในเขตภาคเหนือตอนล่างฯ
ข่าววันที่ 10 เมษายน 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 371 คน
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 1 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1
ข่าววันที่ 03 เมษายน 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 392 คน
 
 จำนวนข่าวทั้งหมด : 1 ข่าว อ่านข่าวเพิ่ม
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมของชุมชน ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” อ่านต่อ
ข่าววันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดย Webmaster อ่านแล้ว 330 คน
 
โครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนโดยเศรษฐกิจแนววิถี อ่านต่อ
ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 547 คน
 
จัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศ E-Village Profile ให้แต่บุคลากร อ่านต่อ
ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 330 คน
 
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนา บุคลากร สำนักบริหารโครงการและเจ้านห้าที่ระดับปฎิบัติการประจำโครงการ อ่านต่อ
ข่าววันที่ 27 ตุลาคม 2557 โดย Webmaster อ่านแล้ว 401 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 4 กิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการเทคโนโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเว็บไซต์โดย : กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Naresuan Institute for Community Empowerment-NICE
สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-968605  [power.nunice@gmail.com]
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์